Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquesta sol·licitud.

Finalitat del tractament i base jurídica. Recollida d’informació per completar i actualitzar la web Ib-musicat, a l’empara de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, i del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Responsable del tractament. Direcció General de Política Lingüística. Adreça: c. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, 07004 Palma. A/e: dgpoling@dgpoling.caib.es. Tel.: 971 17 76 34.

Destinataris de les dades personals. Les dades que es facilitin no es comunicaran a terceres persones, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim de fer-ho d’acord amb el Reglament general de protecció de dades.

Termini de conservació de les dades personals. Les dades de caràcter personal se suprimiran una vegada verificada la informació tramesa per completar la web Ib-musicat.

Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirada del consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (seuelectronica.caib.cat).

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).